......................................................................................................................................................................................................................
 Jacob Riis 1 2017

Jacob Riis 1
2017

 Jacob Riis 2 2017

Jacob Riis 2
2017

 Jacob Riis 3 2017

Jacob Riis 3
2017

 Silver Mine Lake 2017

Silver Mine Lake
2017

 Elodie (Brooklyn, NY) 2017

Elodie (Brooklyn, NY)
2017

 Elodie 2017

Elodie
2017

 Ryan and Lucie 2017

Ryan and Lucie
2017

 Family 2017

Family
2017

 Bat House (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Bat House (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Bird House 1 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Bird House 1 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Bird House 2 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Bird House 2 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Bird House 3 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Bird House 3 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Bird House 4 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Bird House 4 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Trail (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017

Trail (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

 Silver Mine Lake 2017

Silver Mine Lake
2017

 Bedford – Stuyvesant 2017

BedfordStuyvesant
2017

Jacob Riis 1
2017

Jacob Riis 2
2017

Jacob Riis 3
2017

Silver Mine Lake
2017

Elodie (Brooklyn, NY)
2017

Elodie
2017

Ryan and Lucie
2017

Family
2017

Bat House (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Bird House 1 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Bird House 2 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Bird House 3 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Bird House 4 (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Trail (Jamaica Bay Wildlife Refuge)
2017

Silver Mine Lake
2017

BedfordStuyvesant
2017

 Jacob Riis 1 2017
 Jacob Riis 2 2017
 Jacob Riis 3 2017
 Silver Mine Lake 2017
 Elodie (Brooklyn, NY) 2017
 Elodie 2017
 Ryan and Lucie 2017
 Family 2017
 Bat House (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Bird House 1 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Bird House 2 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Bird House 3 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Bird House 4 (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Trail (Jamaica Bay Wildlife Refuge) 2017
 Silver Mine Lake 2017
 Bedford – Stuyvesant 2017